REGULAMIN


Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności
Dostawca: BMT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gustawa Eiffel`a 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod nr KRS 0000017316 z kapitałem zakładowym w wysokości 260 000 PLN, NIP 6450013141
Zamawiający: przedsiębiorca w rozumieniu Art. 43 Kodeksu Cywilnego kupujący produkty lub usługi w firmie BMT Sp. z o.o.
Towary: towary, usługi lub materiały będące przedmiotem zamówienia
 
Zamówienie i potwierdzenie zamówienia, terminy
 
1. Złożone zamówienie obowiązuje jedynie po jego pisemnym potwierdzeniu przez Dostawcę. Potwierdzenie powinno uwzględniać cenę jednostkową zamawianego towaru, jego opis, warunki realizacji zamówienia oraz szacowany termin dostawy. Tylko osoba upoważniona do reprezentowania Zamawiającego może potwierdzić i przesłać zamówienie.
2. Dane Zamawiającego muszą być kompletne, aktualne i zgodne z dokumentami rejestrowymi, na które zostanie wystawiona faktura VAT. Zamawiający z Unii Europejskiej musi podać także swój aktywny numer EUR-NIP. W przypadku jego braku nastąpi automatyczne doliczenie obowiązującej stawki podatku VAT zgodnie z polskimi przepisami.
3. Podany na zamówieniu przewidywany termin dostawy może ulec zmianie w wypadku dostarczenia nieprawidłowo przygotowanego pliku bądź ze względu na inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego takie jak niedokonanie należnych opłat lub przedłużanie czasu potwierdzenia zamówienia.
4. Jeżeli wybrana zostanie opcja przesyłki kurierskiej, Dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika. Towar należy sprawdzić w obecności kuriera, a po stwierdzeniu jakiegokolwiek uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody, podpisany przez kuriera, wykonać zdjęcia i powiadomić Dostawcę o zaistniałej sytuacji.
5. Wszelkie werbalne ustalenia oraz zapewnienia składane przez przedstawicieli Dostawcy muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej.

Ceny i warunki płatności
 
1. Wszystkie ceny podane na zamówieniu są cenami netto. Zostaną one powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami z chwilą wystawienia faktury.
2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny loco magazyn Dostawcy.
3. Jeżeli po przystąpieniu do realizacji zamówienia wyszły na jaw informacje, które według Dostawcy podważają wiarygodność kredytową Zamawiającego, Dostawca może zażądać przedpłaty lub adekwatnych zabezpieczeń. W wypadku spotkania się z odmową ze strony Zamawiającego, Dostawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.
4. Pełna wartość faktury jest płatna w terminie wskazanym na fakturze.
5. Za moment dokonania wpłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania należnej opłaty na rachunku bankowym Dostawcy.
6. W wypadku nieterminowych płatności, Dostawca ma prawo naliczać przez pierwszy miesiąc odsetki ustawowe. Za opóźnienia przekraczające okres jednego miesiąca odsetki ustawowe powiększone zostają o 100% (sto procent).
 
Projekty i prawa autorskie
 
1. Zamawiający oświadcza, że przekazana przez niego dokumentacja, na podstawie której nastąpić ma produkcja towarów, zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający oświadcza tym samym, że upoważniony jest do korzystania z praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich wynikające z wykonania zlecenia spoczywa na Zamawiającym. Dostawca zwolniony jest ze wszelkich roszczeń osób trzecich o naruszeniu ich praw, szczególnie w wypadku konieczności wpłaty odszkodowania.
3. W wypadku samodzielnego wykonania przez Dostawcę projektu do zamówienia, to do niego należą wszystkie związane z nim autorskie prawa majątkowe i osobiste.
4.Jeśli Zamawiający nie wskaże inaczej, Dostawca uprawniony jest do naniesienia na towary logo swojej firmy oraz jej dane teleadresowe.
 
Realizacja zamówień
 
1. Terminy dostaw, które podane zostały w dostarczonym przez Dostawcę potwierdzeniu zamówienia, mają jedynie charakter przybliżony i nie powinny być traktowane jako terminy ostateczne. Dostawca dokona wszelkich starań, aby termin nie uległ zmianie, lecz w wypadku opóźnienia nie ponosi on za to żadnej odpowiedzialności, szczególnie tej odszkodowawczej.
2. Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.
3. Dostawca dokona wszelkich starań, aby projekty dostarczone przez Zamawiającego zostały możliwie najdokładniej odwzorowane na produktach. Drobne różnice w kolorze wynikają ze specyfiki materiału bazowego. Z tego względu Dostawca zastrzega, że tego rodzaju nieprawidłowości nie są uwzględniane podczas składania reklamacji.
4. Dopuszczalna jest tolerancja kolorów, ciężarów i rozmiarów towarów w granicach +/- 10%. Wynika ona z wykorzystywanych powszechnie technologii drukarskich. 
5. Za wydanie towaru przyjmuje się moment odebrania go osobiście przez Zamawiającego bądź przekazania go przedstawicielowi firmy kurierskiej. Z tą chwilą ryzyko utraty towaru ponosi Zamawiający.
6. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania plików zgodnie z wytycznymi. Dostawca dokona jednak wszelkich starań, aby podczas przygotowania materiałów do druków poprawić wszelkie ewentualne błędy lub poinformować o nich Zamawiającego. Odpowiedzialność za popełnione błędy w przygotowaniu plików spoczywa wyłącznie na Zamawiającym.
7. W wypadku konieczności przygotowania przez Dostawcę plików graficznych bądź naniesienia poprawek na pliki graficzne niezgodne ze wskazaną przez Dostawcę specyfikacją przygotowania materiałów do druku, Zleceniodawca może ponieść dodatkowe koszty wg aktualnej stawki.
8. Pliki graficzne dostarczone Dostawcy w celu wytworzenia zamówionych produktów stają się własnością Dostawcy i mogą być użyte jedynie podczas realizacji zamówienia. Archiwizacja przesłanych plików graficznych w siedzicie Dostawcy wynosi 7 dni od daty wykonania zamówienia.
9. Koszty wykonania ewentualnych wydruków próbnych ponosi Zamawiający.
10. Do obowiązku zamawiającego należy weryfikacja wszystkich wydruków próbnych w celu znalezienia ewentualnych wad w druku oraz innych nieprawidłowości. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia niezauważone przez Zamawiającego. Konieczność dokonania zmian musi być uzgodniona między stronami w formie pisemnej.
12. W wypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę własnych materiałów, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ich zachowanie i ewentualne uszkodzenia powstające podczas druku. Dostawca zobowiązuje się jednakże do wstrzymania drukowania i natychmiastowego przekazania Zleceniodawcy odpowiednich informacji dotyczących powstałych komplikacji.
 
Reklamacje
 
1. Po otrzymaniu towaru Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowej weryfikacji produktów pod względem jakościowym, ilościowym oraz zgodności z ustalonymi wcześniej próbami. Wszelkie uchybienia należy zgłaszać na adres e-mail reklamacja@bmt.pl w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych licząc od daty dostawy lub odbioru towaru pod rygorem bezskuteczności.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia reklamacji i dostarczenia towaru.
3. Warunkiem uznania reklamacji jest udostępnienie przez Zamawiającego reklamowanych produktów w celu potwierdzenia wystąpienia wszelkich nieprawidłowości.
4.Dokumentem wiążącym w procesie reklamacji jest zamówienie wystawione przez Dostawcę i potwierdzone przez Zamawiającego. Wcześniejsze ustalenia ustne i korespondencja nie będą rozpatrywane.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Dostawca naprawi wadliwy towar, wymieni go lub udzieli adekwatnego rabatu.
6. Złożenie reklamacji na część towaru nie zwalnia Zleceniodawcy od dokonania wpłaty za produkty wolne od wad.
7. Brak części dostarczonego towaru lub jego częściowe uszkodzenie nie upoważnia do reklamowania całej dostawy. Jakiekolwiek ślady użytkowania uniemożliwiają reklamacje towaru.
8. Samodzielne próby usunięcia wad podejmowane przez Zamawiającego lub osoby trzecie sprawiają, że Dostawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za powstałe uchybienia.
9. Uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu należy zgłosić przewoźnikowi przy odbiorze, a następnie poprosić go o sporządzenie protokołu szkody. Brak protokołu pozbawia Zamawiającego skutecznego dochodzenia reklamacji.
10.Reklamacje nie obejmują towarów użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewłaściwie zamontowanych.
11. Przy składaniu reklamacji dotyczącej kolorystyki należy dołączyć wydruk próbny. Różnica w kolorach widocznych na monitorze komputera a wydrukiem nie może być podstawą reklamacji.
12. Dostawca nie ponosi żadnych kosztów za wymianę wadliwego towaru.
13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów.
 
Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej
 
1. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wynikająca lub związana z zamówieniem ogranicza się do wysokości kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego za zamówienie i w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu danego produktu lub usługi. Zamawiający oraz Dostawca nie mają prawa dochodzić odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
 
Spory
 
1. Za miejsce wykonania umowy uważa się siedzibę Dostawcy. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych pomiędzy stronami jest Sąd Rejonowy w Gliwicach lub Sąd Okręgowy w Gliwicach.
2. Do umów zawartych zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi stosuje się prawo polskie.
3. Zleceniobiorca ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków Ogólnych Realizacji
Zamówień.
4. Niniejsze Warunki obowiązują od 2015.12.01.
 

Tematy powiązane

brak wyników